Check In
Check Out
Adults
BOOKING NOW
Check In
Check Out
Adults
BOOKING NOW
นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy)
บริษัท เกาะกูด บีช รีสอร์ท จำกัด มุ่งมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ และรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับความคุ้มครอง ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะจริงหรือเท็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้จากข้อมูลดังกล่าว
1.
การบังคับใช้
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม และวิธีที่เราใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน ประมวลผล และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน (โดยไม่จำกัดเฉพาะ) วิธีการต่อไปนี้
(ก) เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือเลือกชมสินค้าที่ www.kohkoodbeachresorts.com
(ข) เมื่อคุณซื้อสินค้าที่ร้านค้าของเรา
(ค) เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเราผ่านสื่อสังคม (social media) หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของเรา
(ง) เมื่อคุณตกลงและยินยอมที่จะเป็นสมาชิกเว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางกายภาพหรือทางอิเล็กโทรนิกส์เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นบางครั้ง โดยเราจะเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ และ/หรือส่งให้กับคุณทางอีเมล ถ้าจุดประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแจ้งให้คุณทราบ และขอคำยินยอมจากคุณสำหรับจุดประสงค์ใหม่ ก่อนที่จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โปรดกลับมาตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อดูข้อมูลฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
2.
ความยินยอม
เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ (ยกเว้นถ้ากฎหมายอนุญาตและให้อำนาจเราในการดำเนินการดังกล่าว) เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราแล้ว หมายความว่าคุณยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
2.1 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
(ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงานประวัติการศึกษา ข้อมูลการทำงาน เป็นต้น
(ข) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล แผนที่ ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ และข้อมูลอื่นที่บริษัทสามารถติดต่อได้ และหากมีความเหมาะสม เราจะเก็บรวบรวม
(ค) ชื่อผู้ใช้งาน / อีเมลและรหัสผ่าน
(ง) ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งสินค้า
(จ) ข้อมูลอื่นๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณ
2.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทมีการเก็บรวบรวมและได้รับข้อมูล มีดังนี้
2.2.1 บริษัทได้รับข้อมูลหรือเก็บส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยผ่านเว็บไซต์บริษัท ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดเตรียมไว้ หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท
2.2.2 บริษัทได้รับข้อมูลหรือเก็บรวบรวมจากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ (social media) (บัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์ / แอปพลิเคชัน Line Facebook หรือ Google) เมื่อท่านแจ้งข้อมูลส่วนตัว
2.2.3 บริษัทได้รับข้อมูลหรือเก็บรวบรวมจากผู้ให้บริการส่งมอบเอกสารและสำเนาเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้กับบริษัท หรือเมื่อท่านสอบถามข้อมูล ให้ความเห็น หรือคำติชม หรือส่งข้อร้องเรียนต่อบริษัททางโทรศัพท์ อีเมล โทรสาร ทางไปรษณีย์
3.
จุดประสงค์
เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการต่อไปนี้
 1. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแคมเปญจากเรา และพันธมิตรธุรกิจจากภายนอกของเราผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส และไปรษณีย์ (เมื่อเราได้รับคำยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณแล้ว)
 2. ให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเราบนเว็บไซต์
 3. อำนวยความสะดวกให้กับธุรกรรมที่คุณทำกับเรา
 4. ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์และ/หรือผลิตภัณฑ์ของเราให้กับคุณ
 5. แจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้า การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเราและบริการของเรา
 6. แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงนโยบายหรือบริการอื่นๆ ของเรา
 7. ให้คำปรึกษาสำหรับคุณโดยเฉพาะ
 8. ตอบกลับคำถามหรือความคิดเห็นจากคุณ
 9. บำรุงรักษาและจัดการเว็บไซต์
 10. จัดการด้านการดำเนินการทางธุรการและธุรกิจ
 11. ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ประมวลผลจากภายนอกเพื่อให้บริการบางส่วน
 12. เก็บข้อมูลของลูกค้า วิเคราะห์ตลาด และวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 13. ป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบอาชญากรรม รวมทั้งวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงทางการค้า
 14. จุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวข้างต้น (เรียกรวมกันว่า "บริการ")
4.
การถอนความยินยอม การเข้าถึง และการแก้ไข
หากคุณประสงค์ถอนความยินยอมที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแคมเปญใหม่ๆ หรือบริการอื่นใด คุณสามารถทำได้โดยวิธีต่อไปนี้
 1. ยกเลิกการเป็นสมาชิกจากเว็บไซต์ของเรา
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา - ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทางที่อยู่อีเมลด้านล่าง
โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอมให้เราใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่คุณได้ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรามีในครอบครองนั้นถูกต้องสมบูรณ์เท่าที่เราทราบ

คุณมีสิทธิร้องขอการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทางที่อยู่อีเมลด้านล่าง เราจะติดต่อกลับถึงคุณภายใน 30 วัน
5.
ผู้เยาว์
เว็บไซต์นี้ออกแบบและทำขึ้นเพื่อบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ยกเว้นในบางไซต์ที่ทำขึ้นสำหรับผู้เยาว์โดยเฉพาะ

เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์พร้อมทั้งคำอนุญาตจากผู้ปกครอง ในวิธีการเดียวกับที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใหญ่
6.
การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก
เราจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกหากไม่มีการร้องขอและได้รับความยินยอมจากคุณ (ยกเว้นถ้ากฎหมายอนุญาตและให้อำนาจเราในการดำเนินการดังกล่าว)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราอาจได้รับการจัดเก็บ ประมวลผล ถ่ายโอนระหว่าง และเข้าถึงจากเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ซึ่งมีกฎและกฎหมายที่อาจไม่ได้ให้การรับประกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บหรือเข้าถึงจากที่ใดก็ตาม
7.
การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครอง
เราดำเนินการตามขั้นตอน มาตรฐาน และการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองอยู่หรือที่เรามีอำนาจควบคุม เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้วไม่ว่าจะทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะดำเนินการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตามเหตุผลและตามความเหมาะสมของพฤติการณ์ การดำเนินการดังกล่าวอาจประกอบด้วยมาตรการด้านการจัดการ มาตรการทางกายภาพ มาตรการเชิงเทคนิค หรือหลายมาตรการดังกล่าวรวมกัน

เมื่อเราเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณทางอินเทอร์เน็ต เราจะดูแลอย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ คุณจึงต้องรับทราบว่าคุณส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยที่คุณรับความเสี่ยงไว้เอง
8.
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลานานกว่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามจุดประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และจุดประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจที่ถูกต้องอื่นๆ หลังจากระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำลายเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้เอกสารดังกล่าวเป็นนิรนาม โดยใช้วิธีการที่ปลอดภัย
9.
กฎหมายที่บังคับ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น
10.
ติดต่อเรา
ถ้าคุณต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้แก่เรา ส่งคำร้อง หรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ Email ของบริษัท หรือติดต่อที่
บริษัท เกาะกูด บีช รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ : 121 หมู่ 1 ตำบลเกาะกูด เกาะกูด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ : +66 (0) 8 1908 8966, +66 (0) 8 9890 8829
อีเมล์ : reservation@kohkoodbeachresorts.com

นโยบายคุกกี้
(Cookie Policy)
www.kohkoodbeachresorts.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผล และเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทน เช่น Google Analytics เป็นต้น

คุกกี้ที่จำเป็นต้องมี จะถูกใช้งานเพื่อ:
 • จดจำสิ่งที่ท่านเลือกซื้อในตะกร้าสินค้า
 • จดจำระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้าของท่าน
 • จดจำและรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ

คุกกี้สำหรับการใช้งาน จะถูกใช้งานเพื่อ:
 • จดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของท่าน
 • ทำให้มั่นใจว่าท่านได้รับการคุ้มครองเมื่อเข้าสู่ระบบ
 • เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย
 • เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์มีความต่อเนื่อง
 • เพื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาที่เหมาะสม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้งานบนเว็บไซต์
 • เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานมากขึ้น

คุกกี้ปฏิบัติการ จะถูกใช้งานเพื่อ:
 • พัฒนาการทำงานของเว็บไซต์
 • พัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


คุกกี้วิเคราะห์สื่อโซเชียล และคุกกี้ของพันธมิตรโฆษณา
บริษัท Facebook เปลี่ยนเป็น Meta : เราเก็บรวบรวมเนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงเมื่อคุณสมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้ สร้างหรือแชร์เนื้อหา และส่งข้อความหรือติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ เนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเนื้อหาหรือเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณให้ (เช่น เมตาดาต้า) ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพหรือวันที่สร้างไฟล์ นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงสิ่งที่คุณเห็นผ่านฟีเจอร์ต่างๆ ที่เราจัดหาให้ เช่น กล้อง เพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น แนะนำหน้ากากและฟิลเตอร์ที่คุณอาจชอบ หรือให้คำแนะนำในการใช้รูปแบบกล้อง ระบบของเราจะประมวลผลเนื้อหาและการสื่อสารที่คุณและผู้อื่นให้โดยอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์บริบทและเนื้อหาที่อยู่ในข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการควบคุมว่าใครบ้างที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้
 • ข้อมูลคุกกี้ : ข้อมูลจากคุกกี้ที่เก็บอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึง ID คุกกี้และการตั้งค่าต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้งานคุกกี้ในนโยบายคุกกี้ของ Facebook (https://www.facebook.com/policies/
  cookies/ )
 • บริษัทในเครือ Meta ทำงานร่วมกัน : Facebook และ Instagram ใช้โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ และเทคโนโลยีร่วมกันกับบริษัทในเครือ Meta อื่นๆ (https://www.facebook.com/help/
  111814505650678?ref=dp)
  (ซึ่งรวมถึง WhatsApp และ Oculus) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ล้ำสมัย มีความเกี่ยวข้อง สม่ำเสมอ และปลอดภัยในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ Meta ที่คุณใช้ นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณระหว่างบริษัทในเครือ Meta อีกด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตและตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท ตัวอย่างเช่น เราประมวลผลข้อมูลจาก WhatsApp เกี่ยวกับบัญชีที่ส่งข้อความสแปมในบริการดังกล่าวเพื่อให้เราสามารถดำเนินการกับบัญชีเหล่านั้นบน Facebook, Instagram หรือ Messenger ได้อย่างเหมาะสม เรายังพยายามทำความเข้าใจวิธีที่ผู้คนใช้และโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ Meta เช่น ทำความเข้าใจจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันในผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ Meta ต่างๆ
 • Facebook Connect: เราอาจอนุญาตให้คุณสมัครและเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Facebook ของคุณ หากคุณสมัครใช้งานโดยใช้ Facebook Connect, Facebook จะขออนุญาตจากคุณในการแบ่งปันข้อมูลบางอย่างจากบัญชี Facebook ของคุณกับเรา ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่อีเมล เพื่อให้เรายืนยันตัวตนและเพศ, เขตที่อยู่ทั่วไป, ลิงก์ไปยังโปรไฟล์ Facebook, เขตเวลา, วันเกิด, รูปภาพโปรไฟล์, "ไลค์" ของคุณ และรายชื่อเพื่อน ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมโดย Facebook และให้ไว้กับเราภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook ซึ่งคุณสามารถดูได้ที่นี่: https://www.facebook.com/policy.php คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่เราได้รับจาก Facebook โดยใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชี Facebook ของคุณ
 • Facebook Custom Audience: บริการนี้จาก Facebook ช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาในแบบของคุณให้กับผู้ที่อยู่ในรายการอีเมลของเราเมื่อพวกเขาเข้าเว็บไซต์ Facebook.com เราให้ข้อมูลของคุณ เช่นที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่เข้ารหัสเอาไว้ (“เข้ารหัสแฮช” เพื่อให้ไม่มีมนุษย์อ่านได้) ส่งไปยัง Facebook เพื่อเปิดใช้งาน Facebook เพื่อตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ถือบัญชีที่ลงทะเบียนกับ Facebook หรือไม่ คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook ได้ที่นี่: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram : เราใช้ข้อมูลที่เรามี (ตามที่คุณเลือก) และเราใช้ข้อมูลในการให้บริการและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในเครือ Facebook รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดของ Meta และข้อกำหนดของ Instagram ข้อมูลระหว่างผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta และอุปกรณ์ต่างๆ เราเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกันในผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta ทั้งหมดที่คุณใช้ไม่ว่าคุณจะใช้จากที่ใด ตัวอย่างเช่น เราสามารถแนะนำให้คุณเข้าร่วมกลุ่มบน Facebook ที่มีคนที่คุณติดตามบน Instagram หรือติดต่อสื่อสารด้วยใน Messenger
นอกจากนี้ เรายังสามารถทำให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น เช่น โดยการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) จากผลิตภัณฑ์หนึ่งของ Meta โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสมัครใช้งานบัญชีในผลิตภัณฑ์อื่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง เราใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ, สถานที่ที่คุณอยู่อาศัย, สถานที่ที่คุณชอบไป และธุรกิจและบุคคลที่คุณอยู่ใกล้เคียง เพื่อให้บริการ ปรับแต่ง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา (ซึ่งรวมถึงโฆษณา) ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ การดำเนินการ และการเชื่อมต่อของคุณด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเลือกและปรับแต่งโฆษณา รวมถึงตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่เราใช้เพื่อเลือกโฆษณาและเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนอื่นๆ ให้กับคุณได้ในการตั้งค่า
Facebook (www.facebook.com/settings/
?tab=account)
และการตั้งค่า Instagram
(www.instagram.com/accounts/
privacy_and_security/)
เราใช้ข้อมูลที่เรามีเพื่อตรวจสอบยืนยันบัญชีและกิจกรรม, รับมือกับพฤติกรรมที่เป็นอันตราย, ตรวจจับและป้องกันสแปมและประสบการณ์ที่ไม่ดีอื่นๆ, รักษาความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา และส่งเสริมความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลที่เรามีเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา หรือเพื่อตรวจหาเมื่อมีคนต้องการความช่วยเหลือ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของ Facebook (engineering.fb.com/2018/02/21/
ml-applications/under-the-hood-suicide-
prevention-tools-powered-by-ai/)
และเคล็ดลับด้านความปลอดภัยของ Instagram (help.instagram.com/369001149843369)

YouTube : หน่วยงานที่ให้บริการคือ Google LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (เรียกว่า “YouTube”, “เรา” หรือ “ของเรา”) การอ้างถึง “บริษัทในเครือ” ของ YouTube ในข้อกำหนดเหล่านี้หมายถึงบริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัท Alphabet Inc. (ปัจจุบันหรือในอนาคต)
 • ข้อมูลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัว (https://policies.google.com/
  privacy?hl=th)
  จะอธิบายวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อใช้บริการ ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ YouTube Kids (https://kids.youtube.com/t/
  privacynotice)
  จะมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ YouTube Kids โดยเฉพาะ การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงหลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube และนโยบาย ความปลอดภัย และนโยบายลิขสิทธิ์ (https://support.google.com/
  youtube/topic/9223153?hl=th)
  ซึ่งอาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว (รวมเป็น "ข้อตกลง" นี้) ข้อตกลงของคุณกับเราจะรวมถึงนโยบายการโฆษณาบน YouTube หากคุณให้บริการโฆษณาหรือการสนับสนุนแก่บริการ หรือมีเนื้อหาที่รวมการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย ลิงก์หรือข้อมูลอ้างอิงอื่นใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแต่อย่างใด
 • บัญชี Google และช่อง YouTube แม้ว่าคุณจะใช้ส่วนต่างๆ ของบริการ เช่น การเรียกดูและการค้นหาเนื้อหาโดยไม่ต้องมีบัญชี Google ได้ แต่คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Google เพื่อใช้ฟีเจอร์บางอย่าง หากมีบัญชี Google คุณจะกดชอบวิดีโอ ติดตามช่อง สร้างช่อง YouTube ของตนเอง และอื่นๆ ได้ โปรดทำตามวิธีการเหล่านี้เพื่อสร้างบัญชี Google

Line : บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“LINE” “เรา” หรือ “พวกเรา”) จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อให้บริการแอปพลิเคชัน LINE (“LINE App”) รวมถึงการนำเสนอสินค้า แอปพลิเคชัน การบริการ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ LINE App ทั้งหมด (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริการฯ”) เราตระหนักดีว่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในประเด็นการจัดการที่สำคัญที่สุดในความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศและภูมิภาคต่างๆ เราจะไม่เปิดเผย หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีกฎหมายให้อำนาจไว้ เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามถึงแม้ว่าประเทศดังกล่าวจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ก็ตาม ในกรณีที่ท่านมีคำขอหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อ https://contact-cc.line.me/

Twitter : เราเก็บข้อมูลในเครื่องเพื่อบันทึกข้อมูลบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ เราใช้ข้อมูลจากที่จัดเก็บเพื่อเปิดการนำทางเว็บ รักษาการตั้งค่าโปรแกรมเล่นวิดีโอ ปรับแต่งสิ่งที่เราแสดงให้คุณเห็นโดยอิงจากการโต้ตอบกับบริการของเราในอดีต จดจำการตั้งค่าของคุณ และวัดประสิทธิภาพของโฆษณา เราอาจใช้ที่จัดเก็บในตัวเครื่องบนเว็บไซต์อื่น ๆ หากจำเป็นเพื่อให้คุณสมบัติบางอย่างแก่คุณ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้นของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการได้ที่ https://twitter.com/en/privacy
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวทางการบังคับใช้ของเรา (https://help.twitter.com/th/rules-and-policies/enforcement-philosophy) ซึ่งรวมถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการละเมิดข้อบังคับเหล่านี้หรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการบังคับ รวมถึงวิธีการร้องขอ

Google Tag Manager: เว็บไซต์ของเรายังใช้ Google Tag Manager บริการนี้ช่วยให้สามารถจัดการแท็กเว็บไซต์ผ่านอินเทอร์เฟซของ Google แท็กคือองค์ประกอบเล็กๆ ของโค้ด ใช้สำหรับ เพื่อวัดจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์, ดูพฤติกรรมผู้เยี่ยมชม เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจผลการโฆษณา และสื่อโซเชี่ยล เพื่อตั้งค่ารีมาร์เก็ตติ้ง ตั้งค่าโฆษณาสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ Google Tag Managers ใช้สำหรับจัดการแท็กเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการใช้คุกกี้และไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เราแสดงรายการไว้ที่นี่เพื่อความโปร่งใสเกี่ยวกับเครื่องมือที่เราใช้ หากปิดการใช้งานในระดับโดเมนหรือคุกกี้ ระบบ Google Tag Manager จะเหลือแค่ข้อมูลแท๊กที่เราใช้งานเท่านั้น

Google Analytics: เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บ Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ Google ในสหรัฐอเมริกา. Google ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวบรวมรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ และการใช้อินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์และให้บริการเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถป้องกันการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณและสร้างผ่านคุกกี้ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) โดย Google รวมถึงการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่มีดังต่อไปนี้ ลิงก์: https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=en.


เมื่อมีการเข้าใช้บริการ www.kohkoodbeachresorts.com อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้เข้าใช้จะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ก็สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้

การลบและ/หรือการปิดกั้นคุกกี้
การที่ท่านเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทถือว่าท่านได้ตกลงและให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ของบริษัทตามที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถลบและ/หรือปิดกั้นคุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน ดังนี้
 • กรณีใช้ Google Chrome™
  1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้นคลิก การตั้งค่า
  3. เลือกเมนู "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิก คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
  4. คลิกดูคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด จากนั้น นำออกทั้งหมด
  5. ยืนยันโดยคลิกล้างทั้งหมด
 • กรณีใช้ Safari®
  1. หากต้องการล้างประวัติและคุกกี้ ให้ไปที่การตั้งค่า > Safari แล้วแตะ "ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์"
  2. หากต้องการล้างคุกกี้และเก็บประวัติเอาไว้ ให้แตะการตั้งค่า > Safari > ขั้นสูง > ข้อมูลเว็บไซต์ แล้วแตะ "เอาข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดออก"
 • กรณีใช้ Microsoft® Internet Explorer
  1. เปิดใน Internet Explorer
  2. เลือกปุ่ม เครื่องมือ > ความปลอดภัย จากนั้นเลือก ลบประวัติการเรียกดู
  3. ติ๊กเครื่องหมายในกล่อง คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ แล้วเลือกลบ
 • กรณีใช้ Mozilla Firefox®
  1. เปิดใช้งาน Firefox®
  2. คลิกที่ ตัวเลือก จากนั้นคลิกที่เมนู ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
  3. เลือกหัวข้อ คุกกี้และข้อมูลไซต์ จากนั้นคลิกปุ่ม ล้างข้อมูล
  4. ติ๊กเครื่องหมายในกล่องหน้าข้อความ คุกกี้และข้อมูลไซต์ หร้อมทั้งติ๊กเครื่องหมายในกล่องหน้าข้อความ เนื้อหาเว็บที่ถูกแคชไว้
  5. จากนั้นกดปุ่ม ล้าง
 • กรณีใช้ Google Chrome™ for android
  1. เปิดแอป Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. ที่ด้านขวาของแถบที่อยู่ ให้แตะเพิ่มเติม > การตั้งค่า
  3. แตะความเป็นส่วนตัว > ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
  4. เลือกช่วงเวลา เช่น ชั่วโมงล่าสุดหรือตั้งแต่ต้น
  5. เลือก "คุกกี้ ใบอนุญาตสื่อ และข้อมูลเว็บไซต์" ยกเลิกการเลือกรายการอื่นทั้งหมด
  6. แตะล้างข้อมูล > ล้าง
 • กรณีใช้ Google Chrome™ for ios
  1. เปิดแอป Chrome™ บน iPhone หรือ iPad
  2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะเพิ่มเติม > การตั้งค่า
  3. แตะความเป็นส่วนตัว > ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
  4. เลือกคุกกี้ ข้อมูลเว็บไซต์ ยกเลิกการเลือกรายการอื่นๆ
  5. แตะล้างข้อมูลการท่องเว็บ > ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
  6. แตะเสร็จสิ้น